ارتباط با شرکت تلسا

آدرس دفتر مرکزي:

تهران، خيابان شريعتي، پايين تر از حسينيه ارشاد، خيابان کوشا، خيابان بديعي، کوچه بشردوست، پلاک 4 -   واحد 3

تلفن دفتر مرکزي:

23007 (30 خط) – 22228948 – 22264043 - 22264192 – 22911881 - 22911811 - ,22920211 - 22920212 - 22920213 - 22920214 - 22920215