سخت افزار کارت هاي Dialogic

کارتهاي سخت افزاري Dialogic مشهورترين کارتهاي سخت افزاري تلفني براي انواع کاربردهاي IVR و CTI مي باشند. اين کارتها در حال حاضر توسط شرکتIntel توليد مي شود. کارتهاي Dialogic داراي انواع مختلف با ظرفيت خطوط مختلف مي باشد و از خطوط آنالوگ (خطوط معمولي) و خطوط ديجيتال (E1) پشتيباني مي نمايند. کيفيت مناسب، قابليت اطمينان بالا و کاربردهاي متعدد اين کارت سخت افزاري موجب شده است به عنوان مطمئن ترين کارت سخت افزار تلفني شناخته شود.