کابل 4 سيمه تخت ارتباطي-RJ11

نکته بسيار مهم در نصب کيت گزارش مرکز تلفن دو خروجي، کابل 4 سيمه ي تخت ارتباطي بين ماژول SMDR و USB مي باشد، که بايد مطابق شکل مقابل يک به يک باشد. اين ارتباط DATA بصورت دوطرفه بين کامپيوتر و پورت SMDR، قابل استفاده است؛ به ازاي هر Packet اطلاعاتي که از SMDR به کامپيوترها مي رود، LED سبز روي ماژول SMDR و LED قرمز روي ماژول USB چشمک مي زند؛ بعلت مدلاسيون Data توسط اين کيت، طول کابل تخت 4 رشته مي تواند تا 100 متر باشد.