عمليات تلفني سيستم

1-چنانچه سيستم براي هشدار با شما تماس گرفت بعد از 10 ثانيه کليدهاي مقابل مي توانند عمل کنند: 4: براي شنيدن صداي محيط, 5: براي صحبت کردن با محيط, 6:قطع ارتباط با شما و شماره گيري با نفر بعدي, 7: پخش مجدد پيام هشدار و 8: قطع ارتباط با شما و عدم شماره گيري هاي بعدي.

2-چنانچه شما به منظور کنترل سيستم از خارج محيط با سيستم تماس بگيريد، صبر کنيد تا سيستم پاسخ دهد بعد از شنيدن صداي بوق رمز را وارد کنيد بعد از 10 ثانيه مي توانيد کليدهاي مقابل را بزنيد: 0: سيستم را غير فعال, 1: سيستم را فعال, #: سيستم را نيمه فعال مي کند و کليد 4: براي شنيدن صداي محيط, 5: براي صحبت کردن با محيط و 8: براي قطع ارتباط با سيستم به کار مي رود. بنابراين براي روشن و خاموش کردن سيستم نياز حتمي به ريموت نمي باشد و مثلا از طريق موبايل خود مي توانيد هر زمان که بخواهيد سيستم را روشن يا خاموش نماييد.همچنين اگر بخواهيد فقط از طريق تلفن از هشدار سيستم مطلع شويد به دستگاه آژير بيرون نيز نياز نداريد.

نمايشگرهاي روي سيستم

نمايشگر نوري :ACبرق آداپتور، :TEL LINK تماس تلفني از سيستم يا به سيستم، :RING هنگام تماس از بيرون با سيستم، :LINE CUT قطع خط تلفن، :LOW BAT ضعيفي باطري را نمايش مي دهد. نمايشگر :MEMO / MODE درزمان فعاليت key pad دائم روشن, در زمان سيستم فعال هر ثانيه 2 بار روشن و خاموش, در زمان نيمه فعال هر ثانيه 1 بار روشن و خاموش, در زمان غير فعال خاموش, در زمان تست هر 2 ثانيه يکبار روشن و خاموش مي شود.

تست

1-تست تعداد زنگهاي سيستم قبل از برداشتن گوشي: 0

2-تست شماره تلفن هاي برنامه ريزي شده (6 شماره)1, 2, 3, 4, 5, 6

3-تست تعداد دفعات تماس ها7

4-تست زمان تاخير عملکرد (با واحد 10 ثانيه): 8

5-تست زمان آژير (با واحد 2 دقيقه): 9

6-تست آخرين زون فعال شده: #

عدد 1 تا 6 نشانگر فعال شدن زون ها,عدد 7 نشانگر فعال شدن کليد panic ريموت يا باز شدن در يکي از سنسورها و عدد 8 نشانگر فعال شدن کليد panic دستگاه مرکزي مي باشد.

7-تست خالي شدن باطري: *

جهت تشخيص اينکه کدام زون باطري اش ضعيف شده کليد * را فشار دهيد تا شماره زون مربوطه نشان داده شود. اگر عدد صفر نمايش داده شد به معناي عدم باطري ضعيف در کليه زونها ميباشد.

8-تست پيام ضبط شده:

P/R + رمز عبور + *

9-تست عملکرد صحيح تلفن کننده:

L + رمز عبور+ *

10-تست صحت عملکرد کليه سنسورها: (مد دينگ دانگ)

S + رمز عبور + *

در اين حالت با فعال شدن هر سنسور دستگاه مرکزي بوق مي زند که اين نشانه سلامت آن سنسور است. پس از پايان اين مرحله  سيستم را به حالت غير فعال مي بريم:

S + رمز عبور+ 0