تنظيمات اوليه

1-تنظيم سايت کدها: ريموت، سنسورهاي درب و پنجره، دود و حرکتي داراي 9 کليد کوچک (1 تا 9) به نام سايت کد هستند که براي تعريف يک مجموعه يک پارچه بايد همه انها روي يک آرايش خاص (مورد دلخواه استفاده کننده) قرار داده شوند. اين کار با تغيير کليدهاي 1 تا 9 به سمت بالا يا پايين انجام ميگيرد. براي اين کار ابتدا در پوش محل قرار گيري  باطري در هر يک از اجزا را باز نموده و باطري را خارج کنيد و پس از تنظيم کد آنرا در جاي خود قرار داده و درپوشها را بگذاريد.

توجه داشته باشيد: عدد سايت کد رمز اصلي سيستم دزدگير شما مي باشد. با توجه به اينکه به غير از ريموت کنترل، تمامي اجزا در هر3 حالت فعال، نيمه فعال و غير فعال در صورت بازشدن بدنه اعلام خطر مي کنند، تنها راه دسترسي افراد غير مجاز به عدد سايت کد باز کردن درب ريموت کنترل مي باشد. لذا توصيه مي شود جهت حفظ امنيت کامل، پس از هر بار تعويض باتري، با استفاده از برچسب هايي که در اختيارتان قرار مي گيرد، درپوش ريموت کنترل را پلمپ کنيد تا از دسترسي افراد غير مجاز به عدد سايت کد مطلع شويد. نکته ويژه امنيتي: از هر دستگاه دزدگيري که استفاده مي کنيد از بازگو کردن مارک آن نزد ديگران جدا خودداري فرماييد.

2-تنظيم زونها: سنسورهاي درب و پنجره، دود و حرکتي داراي 3 کليد کوچک (10 تا 12) به نام زون هستند که براي تعريف زون هر سنسور بايد مطابق اعداد زير قرار داده شوند (اين سيستم داراي 6 زون مي باشد):

زون 1: سنسورهاي درب و پنجره. (کليدهاي 10 ON، 11 OFF، 12 OFF)

زون 2: سنسورهاي حرکتي اطاقهاي اصلي 1 (منظور اطاقهايي هستند که ديرتر آنجا را ترک مي کنيم). (کليدهاي 10 OFF، 11 ON، 12 OFF)

زون 3: سنسورهاي حرکتي اطاق هاي اصلي 2. (کليدهاي 10 ON، 11 ON، 12 OFF)

زون 4: سنسورهاي حرکتي اطاق هاي فرعي 1. (کليدهاي 10 OFF، 11 OFF، 12 ON)

زون 5: سنسورهاي حرکتي اطاق هاي فرعي 2. (کليدهاي 10 ON، 11 OFF، 12 ON)

زون 6: سنسورهاي دود. (کليدهاي 10 OFF، 11 ON،12 ON)

3-همچنين دستگاه مرکزي شامل 2 کليد مي باشد که براي عملکرد عادي دستگاه بايد در وضعيت ONباشند. 

برنامه ريزي هاي اوليه

1-تنظيم رمز عبور:

P + (رمز عبور قبلي+ * +( رمز عبور جديد

رمز اوليه (1234) ميباشد، در صورت فراموشي، آداپتور دستگاه را قطع کنيد و در حاليکه به طور همزمان کليدهاي * و # را فشار داده ايد منبع AC را متصل کنيد تا مجددا همان رمز اوليه (1234) فعال شود.

2-شناساندن سايت کد به دستگاه مرکزي:

L + (رمز عبور+ # +( فشردن يک کليد از ريموت

3-تنظيم تعداد زنگ هاي قبل از پاسخگويي:

P + (رمز عبور+ 0 +(تعداد زنگ

شما ميتوانيد از 1 تا 9 يکي را وارد نماييد و چنانچه داراي تلفن (answering) هستيد بايد از تعداد زنگهاي آن کمتر باشد يا (answering) آن را خاموش کنيد. (پيشنهاد: عدد 5)

4-تنظيم شماره تلفنها جهت اعلام هشدار ( به ترتيب اولويت تماس) و يا تنظيمات تلفني:

P + (رمز عبور+ 2 +( شماره تلفن دوم

P + (رمز عبور+ 4 +( شماره تلفن چهارم

P + (رمز عبور+ 6 +( شماره تلفن ششم

P + (رمز عبور+ 1 +( شماره تلفن اول

P + (رمز عبور+ 3 +( شماره تلفن سوم

P + (رمز عبور+ 5 +( شماره تلفن پنجم

درحين شماره گيري کليد * به معناي مکث در شماره گيري ميباشد.

5-تنظيم تعداد اعلام هشدار تلفني:

P + (رمز عبور+ 7 +( تعداد اعلام هشدار تلفني

شما ميتوانيد از 0 تا 9 به دلخواه يک شماره را وارد کنيد. (پيشنهاد: عدد 2)

6-تنظيم تاخير عملکرد سيستم هنگام خروج شخص از محيط بعد از روشن کردن دزدگير:

P +((رمز عبور+ 8 +( زمان تاخير (با واحد 10 ثانيه

شما ميتوانيد از 0 تا 9 به دلخواه يک شماره را وارد نماييدکه اين عدد به طور اتوماتيک در عدد 10 ضرب مي شود و تعداد ثانيه هاي تاخير به دست مي آيد. (پيشنهاد: عدد 5، معادل 50 ثانيه)

7-تنظيم مدت زمان آژير:

P + (رمز عبور+ 9 +( (با واحد 2 دقيقه مدت آژير

شما ميتوانيد از 0 تا 9 يکي را وارد نماييد, که اين عدد به طور اتوماتيک در 2 ضرب ميشود و مقدار دقيقه آژير کشيدن به دست مي آيد (پيشنهاد: عدد 2 معادل 4 دقيقه آژير). ممکن است بسياري از استفاده کنندگان سيستم ترجيح دهند اعلام هشدار فقط توسط تلفن انجام شود و هيچ آژيري در محيط به صدا در نيايد که در اين صورت عدد صفر را وارد نماييد.

8-برنامه ريزي آژير داخلي:

2 يا 3 + ( رمز عبور) + S

اين برنامه ريزي به شما اجازه مي دهد آژير داخلي را فعال (3) ويا غير فعال (2) نماييد.

9-برنامه ريزي اعلام دينگ دانگ با باز و بسته شدن درب و پنجره هاي شامل سنسور زمان خاموشي دزدگير:

4(غيرفعال) يا 5(فعال) + ( رمز عبور) + S

10-ضبط پيغام هشدار دهنده:

P/R + (رمز عبور+ # +( ضبط 20 ثانيه پيغام

اين پيغام ضبط شده هنگام هشدار تلفني در تماس با شماره تلفن هاي برنامه ريزي شده پخش خواهد شد. جمله پيشنهادي: "جهت شنيدن صداي محيط عدد 4، صحبت کردن با محيط عدد 5، تماس با شماره بعدي عدد 6 و براي قطع کل شماره گيري عدد 8 را وارد کنيد".

تست

1-تست تعداد زنگهاي سيستم قبل از برداشتن گوشي: 0

2-تست شماره تلفن هاي برنامه ريزي شده (6 شماره)1, 2, 3, 4, 5, 6

3-تست تعداد دفعات تماس ها7

4-تست زمان تاخير عملکرد (با واحد 10 ثانيه): 8

5-تست زمان آژير (با واحد 2 دقيقه): 9

6-تست آخرين زون فعال شده: #

عدد 1 تا 6 نشانگر فعال شدن زون ها,عدد 7 نشانگر فعال شدن کليد panic ريموت يا باز شدن در يکي از سنسورها و عدد 8 نشانگر فعال شدن کليد panic دستگاه مرکزي مي باشد.

7-تست خالي شدن باطري: *

جهت تشخيص اينکه کدام زون باطري اش ضعيف شده کليد * را فشار دهيد تا شماره زون مربوطه نشان داده شود. اگر عدد صفر نمايش داده شد به معناي عدم باطري ضعيف در کليه زونها ميباشد.

8-تست پيام ضبط شده:

P/R + رمز عبور + *

9-تست عملکرد صحيح تلفن کننده:

L + رمز عبور+ *

10-تست صحت عملکرد کليه سنسورها: (مد دينگ دانگ)

S + رمز عبور + *

در اين حالت با فعال شدن هر سنسور دستگاه مرکزي بوق مي زند که اين نشانه سلامت آن سنسور است. پس از پايان اين مرحله  سيستم را به حالت غير فعال مي بريم:

S + رمز عبور+ 0

 

 

برنامه ريزي روزانه

1-فعال کردن سيستم: براي فعال کردن سيستم بوسيله ريموت کليد MODE آن را فشار دهيد و براي فعال کردن سيستم توسط دستگاه مرکزي:

S + رمز عبور) + 1 )

بعد از زمان تاخير تنظيم شده کليه زونهاي سيستم فعال و عمليات هشدار (آژير يا تلفن با هر بار فعال شدن هر سنسور) آغاز ميگردد. اين عمل توسط تلفن نيز قابل انجام است.

2-نيمه فعال کردن توسط دستگاه مرکزي:

S + (رمز عبور) + #

در اينصورت زون 2 و 3 سنسورهاي حرکتي اطاقهاي اصلي غير فعال مي شود. اين عمل توسط تلفن نيز قابل انجام است.

3-غير فعال کردن سيستم: براي غير فعال کردن سيستم بوسيله ريموت کليد MODE آن را فشار دهيد و براي غير فعالکردن سيستم بوسيله دستگاه مرکزي:

S + رمز عبور) + 0 )

در حالت غير فعال سنسور تشخيص دود، باز شدن در يکي از سنسورها ويا فشردن کليد panic ريموت يا دستگاه مرکزي همچنان فعال مي باشد. درصورتيکه سيستم در حال آژير کشيدن باشد ميتوانيد در همان حال سيستم را غير فعال کنيد. همچنين اگر برنامه ريزي اعلام دينگ دانگ با هر بار باز و بسته شدن درب و پنجره هاي شامل سنسور در حالت فعال برنامه ريزي شده باشد با هر بار باز و بسته شدن به آرامي صداي دينگ دانگ شنيده ميشود. . اين عمل توسط تلفن نيز قابل انجام است. 

4-جهت کنترل آخرين زون فعال شده، کليد # رافشار دهيد, و جهت پاک کردن حافظه موجود در سيستم ناشي از اطلاع آخرين فعاليت، عمليات زير را انجام دهيد:

P + (رمز عبور) + #

 

 

عمليات تلفني سيستم

1-چنانچه سيستم براي هشدار با شما تماس گرفت بعد از 10 ثانيه کليدهاي مقابل مي توانند عمل کنند: 4: براي شنيدن صداي محيط, 5: براي صحبت کردن با محيط, 6:قطع ارتباط با شما و شماره گيري با نفر بعدي, 7: پخش مجدد پيام هشدار و 8: قطع ارتباط با شما و عدم شماره گيري هاي بعدي.

2-چنانچه شما به منظور کنترل سيستم از خارج محيط با سيستم تماس بگيريد، صبر کنيد تا سيستم پاسخ دهد بعد از شنيدن صداي بوق رمز را وارد کنيد بعد از 10 ثانيه مي توانيد کليدهاي مقابل را بزنيد: 0: سيستم را غير فعال, 1: سيستم را فعال, #: سيستم را نيمه فعال مي کند و کليد 4: براي شنيدن صداي محيط, 5: براي صحبت کردن با محيط و 8: براي قطع ارتباط با سيستم به کار مي رود. بنابراين براي روشن و خاموش کردن سيستم نياز حتمي به ريموت نمي باشد و مثلا از طريق موبايل خود مي توانيد هر زمان که بخواهيد سيستم را روشن يا خاموش نماييد.همچنين اگر بخواهيد فقط از طريق تلفن از هشدار سيستم مطلع شويد به دستگاه آژير بيرون نيز نياز نداريد.

نمايشگرهاي روي سيستم

نمايشگر نوري :ACبرق آداپتور، :TEL LINK تماس تلفني از سيستم يا به سيستم، :RING هنگام تماس از بيرون با سيستم، :LINE CUT قطع خط تلفن، :LOW BAT ضعيفي باطري را نمايش مي دهد. نمايشگر :MEMO / MODE درزمان فعاليت key pad دائم روشن, در زمان سيستم فعال هر ثانيه 2 بار روشن و خاموش, در زمان نيمه فعال هر ثانيه 1 بار روشن و خاموش, در زمان غير فعال خاموش, در زمان تست هر 2 ثانيه يکبار روشن و خاموش مي شود.