رفع محدوديتهايRDPدر Win7-32 bit

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 UniversalTermsrvPatch-x86 exe 63.4 KB 1399/07/30 775 دریافت فایل
1
نام
UniversalTermsrvPatch-x86
نوع
exe
حجم
63.4 KB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
775

رفع محدوديتهايRDPدر Win7-64 bit

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 UniversalTermsrvPatch-x64 exe 79.9 KB 1399/07/30 1025 دریافت فایل
1
نام
UniversalTermsrvPatch-x64
نوع
exe
حجم
79.9 KB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
1025

Drivers DH61agl

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 Audio_DH61agl 7z 62.5 MB 1399/07/30 594 دریافت فایل
2 Chipset_INF_DH61agl 7z 1.1 MB 1399/07/30 528 دریافت فایل
3 IMEI_DH61agl 7z 45.0 MB 1399/07/30 604 دریافت فایل
4 LAN_DH61agl 7z 165.0 MB 1399/07/30 591 دریافت فایل
5 Video_DH61agl 7z 230.0 MB 1399/07/30 579 دریافت فایل
1
نام
Audio_DH61agl
نوع
7z
حجم
62.5 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
594
2
نام
Chipset_INF_DH61agl
نوع
7z
حجم
1.1 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
528
3
نام
IMEI_DH61agl
نوع
7z
حجم
45.0 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
604
4
نام
LAN_DH61agl
نوع
7z
حجم
165.0 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
591
5
نام
Video_DH61agl
نوع
7z
حجم
230.0 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
579

Drivers DQ77KB

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 Audio_DQ77KB 7z 42.5 MB 1399/07/30 600 دریافت فایل
2 Chipset_INF_DQ77KB 7z 1.1 MB 1399/07/30 620 دریافت فایل
3 IMEI_DQ77KB 7z 49.9 MB 1399/07/30 570 دریافت فایل
4 Intel_USB3_DQ77KB 7z 4.3 MB 1399/07/30 578 دریافت فایل
5 IRST_DQ77KB 7z 5.9 MB 1399/07/30 605 دریافت فایل
6 LAN_DQ77KB 7z 60.7 MB 1399/07/30 596 دریافت فایل
7 TPM_ESC_DQ77KB 7z 165.2 MB 1399/07/30 616 دریافت فایل
8 Video_DQ77KB 7z 137.5 MB 1399/07/30 591 دریافت فایل
1
نام
Audio_DQ77KB
نوع
7z
حجم
42.5 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
600
2
نام
Chipset_INF_DQ77KB
نوع
7z
حجم
1.1 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
620
3
نام
IMEI_DQ77KB
نوع
7z
حجم
49.9 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
570
4
نام
Intel_USB3_DQ77KB
نوع
7z
حجم
4.3 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
578
5
نام
IRST_DQ77KB
نوع
7z
حجم
5.9 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
605
6
نام
LAN_DQ77KB
نوع
7z
حجم
60.7 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
596
7
نام
TPM_ESC_DQ77KB
نوع
7z
حجم
165.2 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
616
8
نام
Video_DQ77KB
نوع
7z
حجم
137.5 MB
تاریخ
1399/07/30
دانلود
591