سيستم دزدگير بي سيم شرکت تلسا

 ليست قطعات: دستگاه مرکزي + آداپتور، آژير بيروني، ريموت، سنسور درب و پنجره، سنسور حرکت، سنسور دود، 

سيم تلفن. (سنسورهاي اين سيستم به سيم ارتباطي با دستگاه مرکزي و تامين برق 12 ولت احتياج ندارند).

کار سيستم: اعلام هشدار (آژير يا تلفن) از عملکرد سنسورها (حرکت، باز يا بسته شدن درب يا پنجره، تشخيص دود، باز شدن درب يکي از سنسورها ويا فشردن کليد panic ريموت يا دستگاه مرکزي)، شنيدن صداي محيط، صحبت با محيط و در صورت برنامه ريزي اعلام دينگ دانگ با باز و بسته شدن درب و پنجره هاي شامل سنسور در زمان خاموشي دزدگير هشدار هر بار باز و بسته شدن درب. توجه: هنگام فعال بودن سيستم عمليات هشدار (آژير يا تلفن) به ازاي هريک بار فعال شدن عملکرد سنسور يک بار صورت مي گيرد.

دستگاه مرکزي

آژير بيروني

ريموت کنترل

سنسور درب و پنجره

سنسور حرکت

سنسور دود